سی دا

شرکت کیمیا کاران شیما

مصنع: محمود آباد على بعد 9 كم من الطريق بابلسر

الهاتف: 44847224-44847090-011

صندوق البريد: 159-46315