سی دا

شرکت کیمیا کاران شیما

کارخانه : محمود آباد ، کیلو متر 9 جاده بابلسر

تلفن : 44847224-44847090-011

صندوق پستی : 159-46315